www.script-port.com
 
 
    เป็นบริการ ในการออกแบบและติดตั้งระบบกราวด์ไฟฟ้า ตามบ้าน อาคาร และสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะช่วยให้ปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่ว จากอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ