www.script-port.com





 
    เป็นบริการที่มีให้กับลูกค้าที่ต้องการมีระบบ Network ภายในบริษัทเพื่อเชื่อมต่อ Computer หลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน โดยเราจะให้คำปรึกษา แนะนำรวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบ LAN ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ตามต้องการ